Dodacie podmienky a platba

Upozornenie-na tento subjekt sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnice, nakoľko je držiteľom preukazu ZŤP. Zároveň je však povinný pri predaji /osobný odber/ vydať zákazníkovi doklad o zaplatení /napr. prijímový pokladničný doklad,paragón/.

 

OSOBNÝ ODBER-treba vopred dohodnút telefonicky alebo emailom

DOBIERKA-pasce posielame na dobierku Slovenskou poštou.

 BALNÉ NEÚČTUJEME !!!!!

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Objednávka, Kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar priamo on-line prostredníctvom internetového obchodu a to registráciou a následným zaslaním objednávky. Kúpna zmluva potom vzniká po zaslaní objednávky, z pravidla elektronickou poštou, po overení kontaktu na kupujúceho, dostupnosti tovaru a možného termínu dodania.


2. Storno objednávky kupujúcim

Kupujúci môže stornovať objednávku od potvrdenia košíku až do dňa dodania tovaru, alebo v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy.


3. Dodacie podmienky

Predávajúci dodáva predmet kúpnej zmluvy z pravidla na dobierku, doručovacou službou na adresu uvedenú kupujúcim, a to obvykle do 5  pracovných dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ termín dodania nebol dohodnutý inak. Doručenie je hradené kupujúcim. Balné sa kupujúcemu neúčtuje.

Doručenie zásielky je realizované Slovenskou poštou a.s.

 

4. Cena dobierky

Cena poštovného s dobierkou je pre všetky typy pascí rovnaká /okrem typu J/  5€.Cena platí pri objednaní 1 ks pasce. Pri viackusovej objednávke budete vopred informovaný o cene poštovného.


 


5. Reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov v zmysle novely Občianskeho zákonníka č.150/2004. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. /Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola poskytnutá zľava/. Pri prípadnej reklamácii sa v prvom kroku závada na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí alebo na výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním alebo nesprávnym používaním  výrobku. Firma Miroslav Babirát-BAMI  nenesie zodpovednosť za poškodenie zavinené doručovateľom.

Čas od kedy začína plynúť záručná doba, je uvedený na doklade o kúpe, preto si ho vždy starostlivo uchovajte. Pri reklamácii predložte doklad o kúpe /faktúru/.

Reklamovaný výrobok spolu aj s kópiou faktúry a formulárom, ktorý nájdete na spodnej časti internetovej stránky v sekcii ˇUvodná strana nám zašlite poštou na adresu firmy: Miroslav Babirát-BAMI, Podhájska ulica 745/138, 919 65 Dolná Krupá.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej elektronicky  do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 7, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji /zákon č. 102/2014 Z.z./

Výrobok nám zašlite poštou na adresu firmy: Miroslav Babirát, Podhájska ulica 745/138, 919 65 Dolná Krupá, nepoškodený v pôvodnom obale s krátkou žiadosťou /formulár nájdete na spodnej časti internetovej stránky v sekcii  ˇUvodná strana odstúpenie od zmluvy"/ a kópiou faktúry. Ak budú dodržané všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok  Vám budú obratom vrátené na Váš účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša v tomto prípade spotrebiteľ.

Po odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji /zákon č. 102/2014 Z.z./

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy  v prípade:

a) ak si dá spotrebiteľ  vyhotoviť tovar v iných - neštandardných  rozmeroch / na zákazku /

b) ak spotrebiteľ poškodí výrobok nesprávnym zaobchadzaním

 

7. Alternatívne riešenie sporu

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: pascett@gmail.com.

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

1.    Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

2.    Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

3.    Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu jears@soi.sk.

4.    Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

1.    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

2.    Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom  internetového obchodu  www.pascett.sk je:

MIROSLAV BABIRÁT-BAMI
Podhájska ulica 745/138

91965DolnáKrupá                                                                                                                                                                             
IČO: 41714211
DIČ:1071905637

       Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely zaslania objedaného tovaru a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 ("GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.pascett.sk alebo iným vhodným spôsobom.

      Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenie kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom Vašich osobných údajov je Miroslav Babirat-BAMI, so sídlom Podhájska ulica 745/138, 91965 Dolná Krupá, Slovenská republika, identifikačné číslo: 41714211, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trnava pod číslom: č. 250-21489(ďalej len "správca").
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa elektronickej pošty: pascett@gmail.com, telefón: +421911 590 282
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaslanie objednaného tovaru a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, fakturačná adresa, IČO, DIČ, telefónne číslo a emailová adresa (na účely zaslania informácií o objednávke a komunikáciu so zákazníkom ohľadom vybavenia objednávky).
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy:Webnode AG (prevádzkovateľ eshopového systému Webnode),Slovenská pošta a.s. (prepravná služba).

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email- pascett@gmail.com
 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018